2019年8月31日星期六

月供股票記錄 2019-08 (第8期)


經過了五月份的跌市,本以為今年的低位已見,怎知八個月份迎來今年第二個挑戰,基本上組合 margin 已經打爆,如果九月份再跌,真係冇眼睇。

組合結餘又由正變負,因為有期權關係,加上槓桿成份,容易放大了虧損情況。而且 vhsi 大約 24.15,整個月也在 20 以上,期權金整體擴張,不利已經持有的 SP。

今個月市況波動,加上密集式業績公佈,基本上時間不夠準備,組合操作上有一些亂。

首先因為香港社會問題加上貿易戰,選股上要調整,避免持有相關影響大的股票。基本上組合裏只有 0178 莎莎國際影響最大,但因為跌幅已大,暫時不加不減,希望遲一些有轉機。

其次本來組合想今次跌市加多一些香港股票,以平衝組合大部份是國內股票,但暫時香港市場相關股票應該不會考慮。

股票買賣


 • 1382 互太紡織 - 除淨之後股價跟大市下跌,$5.18 再加多一注,買入價預期息率 11.0 厘。
 • 2128 中國聯塑 - 半年業績公佈 截至2019年6月30日止六個月中期業績公告 ,上半年收入較去年同期增長 6.6%,毛利同比增加 17.6%,毛利率 28.7% 同比上升 2.7%。公司擁有人應佔溢利同比增加 21.4%,每股基本盈利人民幣 0.4100 元同比增加 20.6%,分派中期股息每股港幣 0.1200 元同比增加 20.0%。業績 ok 但以之前股價強勢,會期望增長更大,雖然持股是零成本,但因為有太多其他平貨,所以暫時先沽出持股。
 • 0867 康哲藥業 - 業績公佈之後股價一個星期上升了差不多 44%,所以在 $9.80 先沽出一注,看看之後可否補回?
 • 1681 康臣葯業 - 之前 文章 已經分析,業績 ok 但股價還是在低位,所以在 $4.33 先買入一注,買入價預期息率 4.6 厘。
 • 3399 粵運交通 - 之前 文章 已經分析,雖然業績倒退,但希望業務開始見底,$2.48 再加多一注,買入價預期息率 8.0 厘。
 • 2314 理文造紙 - 上次盈警時暫時止蝕,業績前後已經慢慢補回,因為盈警時止蝕,之後都會補回,如果唔係冇仇報。上個月 $4.96 沽出,今個月分三次平均 $4.17 補回,加上中期息 $0.13,今次動作未計手續費輸少了 $5520.00。
 • 3393 威勝集團 - 半年業績公佈 截至二零一九年六月三十日止六個月的中期業績公告 ,上半年收入較去年同期增長 16.3%,毛利同比增加 17.2%,毛利率 30.2% 同比上升 0.24%。公司擁有人應佔溢利同比增加 24.0%,每股基本盈利人民幣 0.1700 元同比增加 23.2%,分派中期股息每股港幣 0.0600,去年同期不派中期股息。業績 ok,$2.61 再加多一注,買入價預期息率 7.7 厘。

期權買賣


今個月波幅擴張及股價下跌,所以大多數之前有盈利的 SP 期權也變了負數。今年的操作真是不太理想,很多時有盈利而沒有平倉,最後由賺變蝕。不過又因為大部份期權是遠期,平倉又比較困難,買賣價很闊,但之後也是要考慮平倉。

今個月再加了很多期權,所以不一一解説。因為市況不明朗,大部份加的也是下年三月份,就算大市再下跌,應該三月前也會有反彈。其實同一道理因此今年五月份下跌時加了很多年尾到期的期權,預計年尾回升時可以慢慢平倉。只是市況升跌太快,錯失了之前部署。

本來加了一些香港地產股票 0016 及 0017 期權,但因為香港社會事件,所以先行平倉。之前 文章 所建議 0012 的期權策略,因為倉位已經有八月份行使價 $39.0 的期權,所以只加了下年三月份行使價 $35.0 的期權。而八月份 0012 恆基地產結算價 $36.7,所以只有搬倉到下年三月份再看看怎樣?

香港股票期權現有 0001,0002,0011,0012,0066,2388,希望所選股票對社會事件,影響不會太大。

其餘大部份是之前的倉位再下跌,所以再加倉,不過如果市況再下跌,可能未必再可以加了。

現有倉位如下:(權益披露: 筆者於執筆時持有上述股票相關權益,但不排除隨時減持)

2019年8月27日星期二

基建三寶 2019 年第二季度主要經營數據公告


1186 中國鐵建 2019年第二季度主要經營數據公告
0390 中國中鐵 2019年第二季度主要經營數據公告
1800 中國交通建設 2019年第二季度主要經營數據公告

按業務類型統計新簽合同金額;

1186 中國鐵建半年同比上升 18.01%;

0390 中國中鐵半年同比上升 10.5%;

1800 中國交通建設半年同比上升 15.85%;

暫時新簽合同金額增長最大是 1186 中國鐵建,最差是 0390 中國中鐵。

第一季業績每股盈利;

1186 中國鐵建 0.2810 人民幣同比增長 11.5%;

0390 中國中鐵 0.1500 人民幣同比增長 14.5%;

1800 中國交通建設 0.2400 人民幣同比增長 14.3%;


以今天股價計算今年升跌;

1186 中國鐵建 $8.30 2019年下跌了 -24.5%,如果由全年高位計下跌了 -30.5%。現價預期市盈率大約 5.2 倍,五年平均 P/E 高低 5.8-8.9 倍,預期息率 3.0%;

1186 日線圖

0390 中國中鐵 $4.91 2019年下跌了 -30.8%,如果由全年高位計下跌了 -40.2%。現價預期市盈率大約 5.4 倍,五年平均 P/E 高低 6.9-10.6 倍,預期息率 3.1%;

0390 日線圖

1800 中國交通建設 $5.85 2019年下跌了 -20.9%,如果由全年高位計下跌了 -34.0%。現價預期市盈率大約 4.0 倍,五年平均 P/E 高低 5.4-8.2 倍,預期息率 4.8%;

1800 日線圖

暫時跌幅最大是 0390 中國中鐵,最小是 1800 中國交通建設。去年 1186 中國鐵建及 0390 中國中鐵跑贏大市,但今年全部基建股跑輸大市。貿易戰有影響基建行業嗎?應該沒有。香港事件有影響嗎?應該沒有。估計都是人民幣貶值的原因,但就算貶值也不應該回調那麼多。不過市場不受迎就是不受歡迎,沒有辨法。

而現價估值全部差不多是五年來最低位,但暫時看業績及新簽合同也沒有太大問題。以一間 5 倍 P/E,有 3-4 厘股息財富世界500強的公司,除非盈利大幅轉差,再下跌的空間應該有限吧!

(權益披露: 筆者於執筆時持有0390 中國中鐵及1800 中國交通建設股票相關權益,但不排除隨時減持)

2019年8月22日星期四

1681 康臣藥業 2019-06-30 中期業績


康臣藥業 (01681) 截至2019年6月30日止六個月中期業績公告
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/0821/ltn20190821044_c.pdf


集團 2019 上半年收入較去年同期增長 8.3%毛利較去年增加 5.4%,毛利率 73.0% 同比減少 -2.01%。公司權益股東應佔溢利增加 13.9%,每股基本盈利人民幣 0.2929 元同比增長 14.2%,分派中期股息每股港幣 0.100 元去年不派中期股息

1681 康臣藥業跟 0867 康哲藥業名字只差一個字,但業務最要是中成藥。小時候時常用的正骨水,就被康臣藥業收購了。

業績比預計好,收入持續增長,因為去年收購玉林製藥而停止了分派中期股息,但今年又再次分派。

原材料價格上漲導致成本上升,以致毛利率減少了就不是太好,始終中成藥在國內競爭大,而品牌及專利對顧客黏性不高,加價會有些難度。


不過集團的腎科藥物尿毒清顆粒維持高增長,相信是長期腎病患者西醫以外的另一選擇。


致於分銷成本沒有明顯增加,表示兩票制對集團影響輕微,現有銷售網絡有效地銷售集團產品。

估值跟其他醫藥股一様,已經跌到只有單位數 P/E,接近歷年低位。盈利相對五年前增長了一倍,但股價跟五年前差不多。現價大約 $4.50,預期 P/E 6.9 倍,息率大約 4.5 厘。醫藥股有穩定分派股息,而息率有 4 厘以上是比較少有的。

以一間年增長超過 20% 的企業,值不值得投資就是個人取向了。但以昨日 0867 康哲藥業的 read count 是近期文章最低,可想而知投資者都是喜歡估值升到偏高,炒到㷫烚烚的時候才有興趣買入。

(權益披露: 筆者於執筆時持有上述股票相關權益,但不排除隨時減持)

2019年8月21日星期三

0867 康哲藥業 2019-06-30 中期業績


康哲藥業 (00867) 截至二零一九年六月三十日止六個月之中期業績公告
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/0816/ltn20190816809_c.pdf


集團 2019 上半年營業額較去年同期增長 11.7%,毛利較去年增加 17.7%,毛利率 74.8% 同比上升 3.86%。公司擁有人應佔期間溢利增加 22.2%,每股基本盈利人民幣 0.4717 元同比增加 22.5%,分派中期股息每股港幣 0.1883 元同比增加 22.6%。

業績其實沒有什麼好説,最近業績公佈沒有驚嚇的公司已經是很好。正如組合買入時的分析 月供股票記錄 2019-04 (第4期) ,估值也沒有得計,因為已經跌回十年前的水平。就算業績公佈之後大升了大約 30%,以一間平均年增長 20% 以上,PE 也只有大約 10 倍,息率 4% 以上的企業也沒有人買就是沒有辨法。

而那些年增長只有 5-10%,但 PE 就 30% 以上的公司就大把人買,究竟這説明了什麼?國內企業要給予投資者信心真的是有漫長的路要行。


醫藥股除了硏發實力,因為兩票制的關係,藥廠的成敗就取決於銷售網絡的滲透。有好的産品,如果沒有有效率的銷售網絡,便大大影響了産品的銷售,因此硏究醫藥股這方面也是重要的範疇。

(權益披露: 筆者於執筆時持有上述股票相關權益,但不排除隨時減持)

2019年8月20日星期二

3399 粵運交通 2019-06-30 中期業績


粵運交通 (03399) 2 0 1 9 年中期業績公告
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/0819/ltn20190819352_c.pdf


集團2019上半年營業收入較去年同期減少-0.6%,毛利增加2.54%,毛利率增加0.59%。公司股東的淨利潤減少-6.4%,每股基本盈利人民幣0.23元同比減少-8.0%,不派中期股息同去年一樣。

整體收入因為材料物流存量業務收尾工作,持續下跌,但毛利及毛利率增加是一個亮點,有利之後盈利回升。以上業務分類收入出行服務持續增長 13.2%、材料物流只淨下很少比重,如果下年業績出行服務維持增長,應該可以全完抵消材料物流的佔比,集團或可以回覆增長。

以上一篇 3399 粵運交通 2018-12-31 全年業績 分析,暫時方向不變,而能源,便利店應是增長引擎。


還有大灣區發展也是利好集團未來的業務增長。

(權益披露: 筆者於執筆時持有上述股票相關權益,但不排除隨時減持)

2019年8月17日星期六

恆生指數 vs 個股走勢 (一)


當我們買入某些股票,好多時發覺大市上升的時候,股票不升,大市牛皮不跌的時候,持股就跌,大市輕微下跌,持股就更加大跌。其實這關乎持股的 Beta 值跟大市的關係,不過就算是指數成份股,不同時間也會有跟唔足的問題。

以我自己觀察,股票可以分為四類;指數股,基金愛股、當炒股、公用股或龍頭股,中型股,細價股及新股。本來公用股應該分開,但近年香港公用股基本上是基金愛股,所以走勢十分接近。

而市況也簡單可以分成四種;上升週期,大市上升之後在高位徘徊,下跌週期,大市下跌之後在低位徘徊。每個週期長短時間不一,幅度大小也不一定,而且大家互相重叠,要靠上面所提及的四種股票輪動來確認週期。

上升週期


 • 也是大市下跌之後在低位徘徊完結;
 • 初期指數股開始上升,有一浪高於一浪的趨勢;
 • 近年另一個特徵是卷商股跑先,之後是基金愛股、當炒股,還有保險股;
 • 到大家也覺得之前的跌市已經完結,其實大市可能已經反彈了跌幅的一半;
 • 中間可能有回調,但大部份股票也能夠再破頂;
 • 投資者開始找尋落後股或二線股,中型股也開始上升;
 • 新股 IPO 開始增多;
 • 大市成交開始增多;
 • 大市對好消息反應大,壞消息反應少或冇反應;
 • 通常上升週期中小型股的升幅有限,更甚是在這段期間還繼續下跌,因為投資者把資金追逐上升的當炒股。

大市上升之後在高位徘徊


 • 因為上升週期有很多回調浪,回調之後可以再破頂上升,所以這階段是比較難發現;
 • 指數破新高,開始有牛三言論;
 • 指數破頂但個別指數股不再破頂;
 • 上升週期初上升的扳塊、行業已經開始見頂回落;
 • 基金股持續破位,中型股開始追落後急升;
 • 新股市場熾熱,大幅超額認購,抽新股成為眾人話題;
 • 上市公司開始集資、配股等動作,而股價不跌反升;
 • 成交開始減少,但偶然大成交破頂,股股評人普遍認為是利好後市;
 • 坊間股神出現;
 • 最後藍燈籠及小型股也爆上;
 • 市場波幅開始收窄;
 • 通常時間三至六個月不等,很多股票在高位開始派貨;
 • 這期間是所有週期最危險的時間,因為大部份人憧憬後市會再上升,回調時不斷加倉。又因為這段時間持續多月,很多散户也會忍不住入貨,尤其是之前錯過了升浪或太早沽出而持有大量現金。但這段時間入市的,除非有盈利馬上沽出, 基本上到了下跌週期,九成是輸錢的。

下跌週期


 • 跟大市上升之後在高位徘徊後期重叠;
 • 通常三個月或一季指數沒有再破頂,而很多股票高位已見,即回調反彈時,沒有再破頂,下跌浪便開始;
 • 技術形態是尖頂(細價股)、雙頂(中型股)或頭肩頂(大價股);
 • 可能有很多高位大成交出現,最後一擊;
 • 新股市場散户開始蝕錢,而這段期間有巨無霸新股上市;
 • 市場波幅增加,大升、大跌的日子增多;
 • 開始大市升,持股不升,大市跌,持股大跌的階段;
 • 下跌週期開如,持股未下跌,不要期望可以安全度過,要來的遲早會來;
 • 大跌市成交大,升市成交細;
 • 大市對壞消息反應大,好消息反應少或高開低走;
 • 開始是細價股,中型股,指數股輪流下跌,到最強的基金股、公用股及跌幅少的指數股也跌到合理水平,跌浪才可能完結。

大市下跌之後在低位徘徊


 • 成交開始縮減,波幅收窄;
 • 先跌的指數股開始不再下跌,跌幅少的指數股追跌;
 • 指數或繼續破底,但大部份股票沒有再破底;
 • 大衆不再談股票,也沒有興趣博反彈;
 • 股評人一致看淡,股災、再跌一萬點的言論紛紛出現;
 • 網上留言區,留言寥寥可數;
 • 新股市場,水靜河飛;
 • 通常三至六個月沒有再破底,或出現高低腳便有可能見底;
 • 開始對壞消息免疫,應跌不跌;
 • 這時期買入股票長遠計是所有週期最安全;
 • 最先反彈的股票是指數股中的基金愛股,通常這些股票是最後下跌,而最先反彈;
 • 開始跟上升週期初期特徵重疊。

以上只是一些很粗淺的觀察,但覺得比起數浪或估計指數升跌應該更有參考價值。

如果發現以上現象有些改變了,這篇文章應該會不定期 update,而網友如有不同的觀察也可提供。

那麼大家可以想想現在的市況,又處於什麼週期呢?

2019年8月15日星期四

0700 騰訊控股 2019-06-30 中期業績


騰訊控股 (00700) 截至二零一九年六月三十日止三個月及六個月業績公佈
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/0814/ltn20190814432_c.pdf


集團2019上半年收入較去年同期增長18.4%,毛利較去年增加10.4%,毛利率45.3%同比減少-3.27%。公司權益持有人應佔盈利增長24.8%,每股基本盈利人民幣5.4270元同比增幅為24.4%,不派中期股息同去年一樣。騰訊控股損益表裡包括了其他金融工具的公允價值收益,如果撇除以上項目,但沒有調整所產生的遞延稅項,上半年淨利大約人民幣 446.33 億,每股盈利大約人民幣 4.7176 元,同比增長 27.7%。

表面好像增長不錯,但今期有一筆 65.2 億處置及視同處置投資公司的收益淨額,佔盈利差不多 12.7%。如果除去這個跟去年的差額,每股盈利同比增長大約 16.7%。

而整個其他收益淨額由去年佔整體盈利 24.5% 上升至今期 29.5%,差不多三成盈利是由其他收益提供。那麼業績好還是不好?

之前的 文章 也有提及高毛利的遊戲業務似到了樽頸,而增長強勁的支付或廣告服務毛利相對較低,所以整體毛利率不斷下跌是一個問題。今次業績收入增加 18.4%,但毛利只增加 10.4%,表示問題還未解決。


以上分部資料,看看增值服務收入增加 9.1%,但毛利反而減少,毛利率由 61.2%下降到 55.1%,應該是市場失望原因。

而金融科技及網絡廣告收入分别增加 40.3% 及 20.1%,毛利率分别為 26.2% 及 45.6% 上升 0.14% 及 10.9%。

網絡廣告毛利率上升是一大亮點,因為開始接近增值服務的毛利率。因此如果未來業績看到增值服務毛利率不再下跌,而金融科技及網絡廣告持續增長,可能是值得投資的時候。不過估計金融科技及網絡廣告只是平穩增長,如果核心盈利每年增長 15-20%,又可否維持現在的高估值。如果市場下調其估值,是很難預計的,從而增加了投資風險。因為歷史話比我哋知,過氣股皇是沒有翻身之日的。

(權益披露: 筆者於執筆時並未持有上述股票,但不排除將來會否持有上述股票相關權益)

2019年8月13日星期二

1972 太古地產 - 又一個股票大升之後的例子


這兩天太古系成為市場的焦點,除了 0293 國泰航空中鎗倒地,而集團的金蛋 1972 太古地產也因為市況,由高位下跌超過 25%。

之前沒有硏究 1972 太古地產,只知道很多網友及 blogger 也説是 '好' 股,看一看之後,原來走勢也是跟之前分享過的 pattern 一樣,那麼是否真的是 '好' 股?


從以上月線圖,由 2012年上市之後一年便上升了大約 76%,而因為對應 2013 年派息沒有增加,大升之後的結果就是大跌,下跌了大約 36%。由 2013-2017 年五年股價只是大約在 $18-27 之間上落。

因此除非是在 IPO 持有,如果 2012 年看見股價大升大約在中位 $21.45 持有,直到 2016 年五年來除了收取的股息,股價沒有怎樣上落。即又是大升一年之後要經過 4-5 年才開始向上突破。


以上是八年股息、股息率、PB及股價每年高低中位數資料,因為集團是分拆出來,所以上市時估值已經是合理價值,沒有重估階段。不論以息率或 PB 作估值,平均估值非常穩定。息率平均高低大約 2.5-3.5 厘,PB 平均 0.54-0.74 倍。

上市以來派息持續增加,但每年增幅不太穩定,不過暫時每年派息就算不增加,也會持平。股息 7 年 CAGR 平均 6.96%,基本上吻合股價中位數 7 年 CAGR 6.09%。如果加上每年大約 3% 派息,回報每年大約 9%。

經過 4 年整固,2017-2018 年才大幅上升,由低位計上升了差不多 85%。如果以之前走勢,相信會整固多年。區間可能大約 $23-34 之間。

如果以 PB 計,之前 2016 年最低試過跌到 PB 0.5 倍,以暫時每股賬面資產淨值 $47.74 計算,即是大約 $23.87。

2018年派息比率大約 53%,相信未來就算派息不增加,也可以維持,但一年大約 9% 回報是否吸引,是否真的是 '好' 股,就見人見智。

2019年8月10日星期六

恒生指數高低重要嗎?


上次 Harrasy兄 留言他會在股票處於合理價位,恒指市盈率維持在 10 倍左右慢慢分注入市。很多股壇老手也會用這個準則去買入股票然後長期持有,長期回報非常可觀。

如果以每年陰陽燭看恒生指數,陽燭是先低後高,陰燭是先高後低,而每年波幅由 4000-8000 點不等,咁即是表示每年也會有一個相對低位入貨及一個相對高位出貨。坊間有很多人硏究恒指的波幅來炒賣衍生工具賺錢,但真係時時都捉得中,基本上一個都冇,咁去估恒指升到幾點或跌到幾點,又有什麼作用?

更不要說數浪、牛市、熊市這些理論,都唔明點解啲人咁鍾意用啲完全証明唔到啱嘅嘢嚟講,永遠都係得過噏字。講完唔啱,下次又講過,又唔中,又再講,但錯幾多次都依然有人聽,有人信,有人跟,總以為今次一定會中。當一個數據,發生機率沒有超過 68% 以上,基本上只是 random 模式,同擲公字冇分别。


以上是十年恒生指數高低波幅,我沒有用 2007-2009 年數據,因為當時大波幅是因為資金流動性問題,而 2008 年後各國大幅印銀紙,應該不會再出現同樣問題。

從以上數據每年上下高低由 4000-8000 點不等,平均大約 6600點。或可以分開大波幅的一年大約 8000 點,細波幅的一年大約 4000-5000 點。當然恒生指數基數越大,波幅點數相對應該增加。而波幅 % 由 20%-35% 不等,也可以説大波幅一年超過 30%以上,細波幅的一年大約 20%。還有通常大波幅之後波幅收窄機會比較大,而波幅收窄一兩年後又再次有大波幅。

暫時 2019 年恒生指數高低波幅 5383.25 點,因為暫時是陽燭,由低位計波幅 21.62%。數字比較尷尬,又似細波幅已經達到,但又似有更大波幅。如果波幅有 6000 點便會跌到大約 24000 點,8000 點便會跌到大約 22000 點,那麼有沒有可能呢?

如果以陰陽燭看,通常陰燭只持續一年,2008年也只是下跌一年,然後 2009 年已經回升。近期只有 2000-2002 年連續三年是陰燭,2003 年沙士反而是陽燭。而不約而同,幾次陰燭下跌的年份也是之前一年或兩年大升之後才出現。今次大升在 2016-2017 年,2018 年大跌了一年,那麼今年會收陰燭嗎?

今年開市位 25824.44,跟現價恒指差不多,餘下年尾只有大約四個半月,如果今年是陽燭,現在當然是機會。就算今年收陰獨,那麼下年是陽燭機會大,還是陰燭機會大?

每次大市下跌的時候,永遠感覺是漫長及絶望,問題總是看不到解決的方法,例如今次也不例外,但市場又總是在大家想不到的情況下慢慢回升。

寫了一大篇,那麼恒生指數現在是高定低有答案嗎?其實是冇的,所以才説指數的高低有什麼關係?而且指數升跌不代表個别股票的升跌,下次再看看彼此的關係。

2019年8月8日星期四

0941 中國移動 2019-06-30 中期業績


中國移動 (00941) 2019年中期業績公告
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/0808/ltn20190808074_c.pdf


集團2019上半年營運收入較去年同期下跌0.6%,EBITDA增長3.6%,EBITDA率38.8%同比增加1.6%。股東應佔利潤較去年同期減少-14.6%,每股基本盈利人民幣2.74元同比減幅為-14.6%,中期股息為每股1.5270港元減少-16.4%。
業績比預期差,又其是收入減少。好的方面是 EBITDA 及 EBITDA 率也有所提升。而盈利減少,主要是折舊大幅增加,相信是因為 5G,所以加快舊有設備折舊,但全年業績這方面的開支有多少就很難估計。本來期望 EBITDA 率增加,只要收入增加或持平,盈力也有增長。但很多時業績公佈也會有意外驚嚇或驚喜,今次又 unexpected。


派息減少也是另市場失望,經過了 4 年派息增加,但股價也沒有什麼起色,現在又開始減少。雖然管理層說力爭全年每股派息保持平穩,那麼為何中期股息不保持跟去年一樣?因為盈利減少主要因為折舊,應該沒有影響現金流。

如果好似中電一樣盈利倒退但保持派息,相信股價馬上有反應。國內企業估值長期偏低是有原因的,要得到投資者信心,不是一朝一夕可達到,只是不明白國內管理層,這些有那麼難學習嗎?

持有這股票是因為預計 5G 到來最後會帶來盈利增長,但去年收入放緩、企業減派息也是 unexpected,而 5G 的進程比想像中慢是主意要原因。投資很多時也是眼光跟信心的交戰,但其實 timing 才是關鍵。堅持下去是否可帶來回報或是及早轉軚減少機會成本,永遠到最後才知道答案。

(權益披露: 筆者於執筆時持有上述股票相關權益,但不排除隨時減持)

2019年8月6日星期二

0012 恒基地産一些期權想法

白狼兄問有關期權的做法,今次分享一下一些想法。

知道很多網友對 0012 恒基地産有興趣,原因之一除了股息之外每年有紅股十送一,即是如果股價不變,一年過去回報已經有大約 14%,非常吸引。

不過如果以 Short Put 來接貨就會有一些問題,因為在紅股除浄之前 Short Put 除浄之後的月份,未平倉合約行使價會調整,雖然其實系統會自動調整,但總是覺得很難計算。

還有要考慮派息日期,通常中期息 9 月初除淨,未期息+紅股 5 月尾或 6 月頭,如果想權息兼收,就要留意這些日子選擇行使月份。例如下個月初中期息除淨,如果想接貨之餘收除下個月股息,就要選 8 月份期權,如果選了 9 月份接了貨是收不到股息。選擇 8 月份到期行使價 $38.0 今日成交 $0.86-1.33,大部份時間也可以 $1.00-1.10 成交,估計中期息有 $0.52。如果接貨,成本未計手續費 $38.0-1.00-0.52=$36.5。以十年未除淨股價區間大約 $37.0-57.0,成本價在區間底部,都幾吸引。

十年月線圖

當然現在風高浪急,如果怕股價除淨後再跌,可以做下年 3 月份遠權,行使價 $35.0 或 $36.0 可收期權金大約 $1.00-1.50,也可以考慮。

期權有很多不同玩法,但個人認為簡單就是美,不要太複雜,最重要不要 over trade。

2019年8月5日星期一

0002 中電控股與市場利率


上一篇 文章 CH兄留言文章中比較不夠全面,而企業派息中位數跌了是由於市場利率跌了。CH兄沒有指明是那一個市場利率,但長建、中電在香港上市,所以就用 Hibor 香港金融管理局 - 香港銀行同業拆息 來比較一下。

首先為什麼市場利率會影響派息,我在綱上隨便查一查,可參考以下文章 利率上升對派息型股票影響(第二部份) 。解釋可以有不同角度,簡單來説,當利率上升,市場人市要求派息型股票資産回報增加,因為如果回報不吸引,不如揸現金或債卷收息。如果企業股息回報增長比息率上升慢,股價便會下跌去維持合理回報。反過來説如果利率下跌,市場人市可以接受資産回報減少,某程度便推升了資產價格。


以上是 0002 中電控股由 1996年以來的月線圖,下圖是 Hibor 的資料,兩者有否關連性?


可以說利率在這段期間長期下跌,而中電股價長期上升,但對應 1038 長江基建,關連性又好像不一樣?而且 2005-2008 利率明顯上升,但期間中電不跌反升,直到 2008 年後才有一個明顯回調,那麼又可否辯論説是滯後影響?


以上是 0002 中電控股十年股息,股息率,股價每年中位數及 Hibor 的資料。由 2011-2018 年股息率不斷下跌,但其實 Hibor 由 2012 年開始持平,2016 年到現在緩慢上升,很難看到有什麼關連性。如果有關連,近年利率上升,公用股應該不再值得投資。

反而十年走勢跟 1038 長江基建有一共同點,就是大升兩年之後的幾年升幅放慢或只在區間上落。

市場上很多時充斥著很多權威、理論、定率、學説,通常散户沒有經過驗証就信以為真,但當審視一些個案的時候,根本套不上去。始終書本理論跟市場運作是不一樣,那麼我們花時間在這些研究上又有什麼意義,而這些研究又是否可以幫到投資取得回報呢?

2019年8月2日星期五

1038 長江基建集團 2014-2015 年股價大升之後......


上次 文章 寫過股價大升之後的走勢,實際情況又怎樣評估升幅及內在值關係?看看最新出業績的 1038 長江基建 二零一九年度中期業績,可以用來硏究一下。

十年派息資料從 MorningStar 找到,但好像和實際有分別,不知道是否匯率問題?

以上是十年股息,股息率及股價每年中位數的資料,以下是十年月線圖可以一起比對下。

1038 十年月線圖

由 2009-2012 年是升幅最大的年份超過 30%,雖然息率每年只上升 1x%,但因為之前有 8-10 厘息,所以估值是嚴重偏低。大升之後 2013-2014 年升幅放慢,而 2014 年息率更只有單位數。

不過股價沒有因為股息增長減少而放慢升幅,2015 年更升了 30%以上,唔通春江鴨知道增長見頂?可以看到拐點其實在 2016 年業績,之後的幾年股息也是少過 5% 增長,而股價四年來只是區間波動,沒有升幅。

因此如果 2015 年見股價起飛而買入的投資者,現在看來浪費了四年的機會成本,如果在高位追入,就算有息收,可能也未返家鄉。

再看歷年息率,如果剔除 2009-2010 年,息率由五厘多慢慢下跌到三厘多,變成回報不再吸引,相信要股價再起飛除非股息回復每年有 10% 以上增長。

那麼現在的建長江基建值得投資嗎?


可以從以下幾方面考慮:

 • 業績 - 剛剛公告的業續沒有增加派息,是由 2003 年以來第一次,相信很多投資者非常失望。以上面的理論相信股價還是在之前區間上落,股價短期應該有很大壓力,尤其是除淨之後;
 • 管理層 - 觀乎今次大公子沒有增加派息,他應該不太考慮股東的感受。市場應該對他也沒有什麼期望,由他接手長和系以來,整個長和系股價表現,市場應該是已經投了票。不過冇期望就冇失望,大公子會唔會突然諗通,做返啲市場受歡迎的事就不知道了;
 • 財技 - 上次向長和買入基建資產股權,其實只是左手交右手,為了盤數,相信這樣的安排,還會持續。最近又傳會分拆資產倫敦上市,會對股價有短期正面作用;
 • 匯率 - 因為英鎊現價是歷史低位,應該上升的空間比下跌大,而脱歐的影響今年會解決。因此看見英鎊回升,反而是最大趨化劑,如果股價還是在低位,應該有一定值博率;
 • 英國脱歐 - 其實對長建影响心理大過實際影響,反而大局已定可消除不明朗因素。

短期股價相信都冇運行,但應該 $50 邊會有值博率,因為可以博十月如果是硬脱歐反而是機會。正所為好消息出貨,壞消息入貨。脱鈎的不確定因素解除了,反而有利英鎊反彈,有利長建盈利,看看又中不中?

其實還有個原因點解長和系這幾年有波幅冇升幅,有次聽黃x英講,佢哋啲基金經理唔鐘意買長和系,因為覺得管理層對上市集團不公平,有好嘢就私人基金買,得 5 厘回報嘅投資就上市公司買,可想而知上市公司表現是怎樣?咁基金唔買,股價又點會升?不過你知黃生係金魚,講過啲嘢好快幾秒就唔記得。

記得之前有留言問長江基建只否藉得長期投資,如果要求每年 4-5% 回報,應該是可以的。但如果想有 10-15% 以上回報,暫時好像看不到會再次高速增長。以長江基建的規模,而大部份現有資産回報已經簽定,相信會有些困難。

還有如果買股票就是買管理層,阿 Victor 的表現暫時不合格,長和系是否值得投資就見仁見智了?